Еквиваленција (признавање предмети при запишување или преминување)

Понудувач: Правен Факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Правен факултет „Јустинијан Први“, преку архива Бул. Гоце Делчев 9б, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задожителни докази:

1. Индекс
2. Платена цена на услугата
3. Уверение за дипломирање или за положени испити на студиската програма

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Правен факултет „Јустинијан Први“, преку архива или електронски на адреса: zekiekubur@yahoo.com