Уверение за положени испити од трет циклус студии

Понудувач: Правен факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Правен факултет “Јустинијан Први”, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

1. Индекс
2. Платена цена на услуга

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесувањето на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Правен факултет “Јустинијан Први”, преку архива или електронски на адреса: zekiekubur@yahoo.com