Потврда дека студентот е запишан на трет циклус студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“

Понудувач: Правен факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Правен факултет „Јустинијан Први“, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Постои, се наоѓа во канцеларијата на Студентски прашања

Докази кон барање:

Задолжителни докази:

1.Индекс

2.Платена цена на услугата

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување, но практика е да се издаде веднаш.

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Правен факултет „Јустинијан Први“, преку архива или електронски на адреса: zekiekubur@yahoo.com