Уверение за положени испити од прв циклус студии

Понудувач: Правен факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Правен факултет „Јустинијан Први“, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

1. Индекс
2.Платена цена на услугата

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Правен факултет „Јустинијан Први“, преку архива или на адреса:  zekiekubur@yahoo.com