Издавачка дејност на УКИМ

Понудувач: Ректорат на УКИМ

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Ректорат

 

Постапка: 
1.Барање за издавање на издание во печатена/електронска форма (T03 – 1. Odluka za izdavanje ucebnik)
2.Одлука за утврдувње потребата за издавање учебник/учебно помагало (T03 – 2. Odluka za potreba od izdavanje ucebnik)
3.Одлука за издавање на издание (T03 – 3. Odluka za izdavanje ucebnik 03-1)
4.Пријава по конкурс (T03 – 4. Obrazec-Konkurs za izdavachka)
5.Конкурс за финансирање на е-издавачка дејност (T03 – 5. Prijava na Konkurs)
6.Одлука за исполнетост на условите за издавање (T03 – 6. Pregled-prijavi-e-izdavashtvo)
7. Одлука за издавање на учебник/учебно помагало (T03 – 7. Odluka od Komisijata za izdavacka dejnost)
8.Преглед на доставени пријави по Конкурсот (T03 – 8. Odluka na rektorot za e-izdavanje ucebnici)
9.Согласност (T03 – 9. Soglasnost)
10.Пресметка на бодови за рангирање (T03 – 10. Presmetka na bodovi za rangiranje)
11.Извештај на рецензентите (T03 – 11 – Izvestaj na recenzentite)
12.Барање податоци од авторот за добивање на CIP-запис (T03 – 12. Obrazec – Baranje podatoci od avtorot za CIP)
13.Барање за конечна верзија на  учебник/учебно помагало (T03 – 13. Baranje konecna verzija na ucebnikot)
14. Договор за издавање на електронско издание на учебник/учебно помагало (T03 – 14. Dogovor za pechatenje)