Потврда за тековни запишани и презапишани предмети на прв циклус студии

Форма на барањето : Писмена.

Надлежен орган : Правен факултет „Јустинијан Први“, директно во канцеларијата на Студентски прашања.

Образец на барање : Постои, се наоѓа во канцеларијата на Студентски прашања.

Докази кон барање : Задолжителни докази :

1.Индекс.

2.Платена цена на услугата.

Рок за одлучување : 30 дена од денот на поднесување, но практика е да се издаде веднаш.

Цена на услуга : Да

Правен лек :Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек:Деканатска управа на Правен факултет „Јустинијан Први“, преку архива или електронски на адреса:  zekiekubur@yahoo.com