Враќање на претходно испишан студент

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Дека на Правен факултет “Јустинијан Први”, преку архива

Бул. Гоце Делчев 96, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: Задолжителни докази:

1. Индекс

2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Правен факултет “Јустинијан Први”, преку архива или на адреса: zekiekubur@yahoo.com