Плаќање на рати

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган:

Декан на правен факултет “Јустинијан Први”, преку архива

Буч. Гоце Делчев 9б, 100 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето 

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Правен факултет „Јустинијан Први“ или  преку архива или на адреса: zekiekubur@yahoo.com