Испишување од студии

Форма на барашето: Писмена.

Надлежен орган: Декан на Правен факултет „Јустинијан Први“, преку архива Бул. Гоце Делчев 9б, 1000 Скопје.

Образец за барање: Не постои.

Докази кон барање: Задолжителни докази:

1. Индекс

2.Патена цена на услугата

3. Потврда од Факултетот дека студентот на должи книги на библиотеката

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: ППриговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Правен факултет „Јустинијан Први“ или електронска преку архива или на адреса: zekiekubur@yahoo.com