Еквиваленција (признавање предмети при запишување или преминување)

Понудувач: Институт за сточарство

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Директорна Институт за сточарство, преку архива на адреса бул. Илинден 92а, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: 
Задожителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата
  3. Уверение за дипломирање или за положени испити на студиската програма

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Институтскауправа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот на Институтот

Орган надлежен за правниот лек: Институтскауправа на Институт за сточарствофакултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: inst.stoc.mk@gmail.com