Еквиваленција (признавање предмети при запишување или преминување)

Понудувач: Технолошко-металуршки факултет Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Технолошко-металуршки  факултет, преку архива на адреса ул.Руѓер Бошковиќ бр.16, 1000 Скопје

Образец на барање: постои

Докази кон барање: 
Задожителни докази:

  1. Индекс
    2. Платена цена на услугата
    3. Уверение за дипломирање или за положени испити на студиската програма

Рок за одлучување: до30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на  Технолошко-металуршки факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk