Испишување од студии

Понудувач: Институт за сточарство

Форма на барашето: Писмена.

Надлежен орган: Директорна Институт за сточарство, преку архива на адреса бул. Илинден 92а, 1000 Скопје.

Образец за барање: Не постои.

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс

2.Патена цена на услугата

  1. Потврда од Факултетот дека студентот на должи книги на библиотеката

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот.

Орган надлежен за правниот лек: Институтскауправа на Институт за сточарствоили електронска преку архива или на адреса за електронска пошта: inst.stoc.mk@gmail.com