Испишување од студии

Понудувач: : Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ( УКИМ-ИЗИИС)

Форма на барашето: Писмена.

Надлежен орган: Директор на УКИМ-ИЗИИС, преку архива на адреса ул.Тодор Александров 165, 1000 Скопје.

Образец за барање: Не постои.

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс

2.  Платена цена на услугата

  1. Потврда дека студентот недолжи книги на библиотекатакој ја издава библиотеката

Рок за одлучување: 7 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтска управауправа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот.

Орган надлежен за правниот лек: Институтска  управа наУКИМ-ИЗИИС или електронска преку архива или на адреса за електронска пошта:jasmina@iziis.ukim.edu.mk