Испишување од студии

Понудувач: Технолошко-металуршки факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Технолошко-металуршки факултет, преку архива на адреса Руѓер Бошковиќ бр.16, 1000 Скопје.

Образец за барање: постои.

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс

2.Платена цена на услугата

  1. Потврда од Факултетот дека студентот на должи книги на библиотеката

Рок за одлучување: до30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Технолошко-металуршкифакултет или електронска преку архива или на адреса за електронска пошта: st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk