Потврда дека студентот е запишан на трет циклус студии

Понудувач: : Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ( УКИМ-ИЗИИС)

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Секретарот на УКИМ-ИЗИИС, директно во канцеларијата на Секретарот

Образец на барање: не постои

Докази кон барање:

Задолжителни докази:

1.Индекс

2.Платена цена на услугата

Рок за одлучување: 7 дена од денот на поднесување, но практика е да се издаде веднаш.

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтскауправа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот

Орган надлежен за правниот лек: Институтскауправа на УКИМ-ИЗИИС, преку архива или на адреса за електронска пошта:jasmina@iziis.ukim.edu.mk