Потврда дека студентот е запишан на втор циклус студии

Понудувач: : Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ( УКИМ-ИЗИИС)

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Секретар, директно во канцеларијата на Секретарот

Образец на барање: не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
    2.Платена цена за услуга

 

Рок за одлучување: 7 дена од денот на поднесување на барањето, но практика е да се издаде веднаш

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтскатауправа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Институтскатауправа на УКИМ-ИЗИИС, преку архива или на адреса за електронска пошта: jasmina@iziis.ukim.edu.mk