Потврда за завршени студии и стекнат стручен назив (програма пред ЕКТС)

Понудувач: : Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ( УКИМ-ИЗИИС)

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Директорна УКИМ-ИЗИИС, преку архива на адреса Тодор Александров 165, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

3.Уверение за дипломирање

4.Диплома

Рок на одлучување: 7 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтскатауправа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот

Орган надлежен за правниот лек: Институтскауправа на УКИМ-ИЗИИС, преку архива или на адреса за електронска пошта: jasmina@iziis.ukim.edu.mk