Преполагање – повторување на завршно оценување за повисока завршна оцена по наставен предмет

Понудувач: Институт за сточарство

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Директорна Институт за сточарство, преку архива на адреса бул. Илинден 92а, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
    2.Платена цена за услугата

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Институтскауправа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Институтскауправа на Институт за сточарство, преку архива или на адреса за електронска пошта: inst.stoc.mk@gmail.com