Уверение за положени испити од трет циклус студии

Понудувач: : Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ( УКИМ-ИЗИИС)

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Секретарот, директно во канцеларијата на Секретарот

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
    2. Платена цена на услуга

Рок за одлучување: 7 дена од денот на поднесувањето на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтскауправа во рок од 15 дена од доставувањето на уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот

Орган надлежен за правниот лек: Институтскауправа на УКИМ-ИЗИИС, преку архива или на адреса за електронска пошта: jasmina@iziis.ukim.edu.mk