Враќање на претходно испишан студент

Понудувач: Институт за сточарство Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Директор на Институт за сточарство, преку архива на адреса бул. Илинден 92а, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтскауправа во рок од 15 дена од доставувањето

Орган надлежен за правниот лек: Институтскауправа на Институт за сточарство, преку архива или на адреса за електронска пошта: inst.stoc.mk@gmail.com