Враќање на претходно испишан студент

Понудувач: Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Директорот на институтот, преку архива на адреса Тодор Александров 165 , 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: 7дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтска управа управа во рок од 15 дена од доставувањето

Орган надлежен за правниот лек: Институтскауправа на  УКИМ-ИЗИИС, преку архива или на адреса за електронска пошта: jasmina@iziis.ukim.edu.mk