Издавање на документи за мобилност

Понудувач: Фармацевтски факултет

Форма на барањето: писмено

Надлежен орган: Фармацевтски факултет, се потпишува од Деканот на факултетот

Образец на барање:нема  се поднесува молба   од страна на студентот која се заведува во архивата на Факултетот.

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок за одлучување: 5 работни дена од денот на поднесено барање

Цена на услуга: 1.800 денари

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето документот или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Фармацевтски факултет, преку архива или на адреса за електронска пошта: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk