Потврда дека студентот не должи книги во библиотеката на Факултетот

Понудувач: Економски факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Економски факултет, одделението за библиотечно работење

Образец на барање: Постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс

Рок за одлучување: до 30 дена од денот на поднесување

Цена на услуга: Не

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Економски факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk