Потврда дека студентот е запишан на трет циклус студии

Понудувач: Економски факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Економски факултет, преку архивата на факултетот

Образец на барање: Не пости

Докази кон барање:

Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок за одлучување: до 30 дена од денот на поднесувањe

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Економски факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk