Потврда за завршени студии и стекнат стручен назив (програма пред ЕКТС)

Понудувач: Економски институт

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Директорот на Економскиот институт, преку архива на адреса „Пролет“ бр. 1, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: до 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот

Орган надлежен за правниот лек: Институтската управа на Економскиот институт , преку архива или на адреса за електронска пошта: kosta@ek-inst.ukim.edu.mk