Потврда дека студентот е запишан на трет циклус студии

Понудувач: Економски институт

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Економски институт, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Постои, се наоѓа во канцеларијата на Студентски прашања

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена за услуга

Рок за одлучување: до 30 дена од денот на поднесување на барањето, но практика е да се издаде веднаш

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на директорот

Орган надлежен за правниот лек: Институтската управа на Економскиот институт , преку архива или на адреса за електронска пошта: kosta@ek-inst.ukim.edu.mk