Преполагање – повторување на завршно оценување за повисока завршна оцена по наставен предмет

Понудувач: Економски факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на  Економски факултет, преку архивата на факултетот.

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс

Рок за одлучување: до 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Не

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Економски факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk