Регистрација на семестар

Понудувач: Фармацевтски факултет

Форма на барањето: Нема

Надлежен орган: студентски прашања

Образец на барање: Не постои. Студентот носи образец за запишување на семестарот

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Обраец за запишување
  3. Платена цена за услуга

Рок за одлучување: 5 работни дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: 1.000 денари

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Фармацевтски факултет, преку архива или на адреса за електронска пошта: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk