Уверение за положени испити (на англиски јазик)

Понудувач: Фармацевтски факултет

Форма на барањето: нема

Надлежен орган: Фармацевтски факултет, декан на Факултетот.

Образец на барање:нема  се издава на писмено  барање од страна на студентот кое се заведува во архива.

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок за одлучување: 5 дена  од поднесување на барањето

Цена на услуга: 1.500 денари

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Фармацевтски факултет, преку архива или на адреса за електронска пошта: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk