Уверение за положени испити од трет циклус студии

Понудувач: Економски факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Економски факултет, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услуга

Рок за одлучување:  до 30 дена од денот на поднесувањето на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Економски факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk