Уверение за положени испити од трет циклус студии

Понудувач: Фармацевтски факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Фармацевтски факултет, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: своерашно напишано барање

Докази кон барање: 1 и 2 точка

Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услуга

Рок за одлучување: откакао ке го потпише уверението деканот на Факултетот

Цена на услуга: 600 денари

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Фармацевтски факултет, преку архива или на адресаза електронска пошта: bema@ff.ukim.edu.mk