Уверение за целосно реализирана студиска програма

Понудувач: Економски факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Економски факултет, директно во канцеларијата на Одделението за студентски прашања

Образец на барање: Во хартиена форма

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата
  3. Потврда дека студентот не должи книги во библиотеката
  4. Пополнет статистички образец

Рок за одлучување: до 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правенлек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорен о од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Економски факултет, преку архива или на адреса за електронска пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk