Враќање на претходно испишан студент

Понудувач: Економски институт

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Директор на Економскиот институт, преку архива на адреса „Пролет“ бр. 1, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: до 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтската управа управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението

Орган надлежен за правниот лек: Институтската управа управа на Економскиот институт, преку архива или на адреса за електронска пошта: kosta@ek-inst.ukim.edu.mk