Враќање на претходно испишан студент

Понудувач: Фармацевтски факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Фармацевтски факултет, преку архива на адреса ул. Мајка Тереза бр. 47, 1000 Скопје

Образец на барање: Пишано барање лично од студентот

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: 10 дена од денот на поднесување на барањето .Доколку е запазен рокот.

Цена на услуга: 700 денари

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Фармацевтски факултет, преку архива или на адреса за електронска пошта: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk