Заверување на студиски план и програма

Понудувач: Фармацевтски факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Фармацевтски факултет, преку архива на адреса ул. Мајка Тереза бр. 47, 1000 Скопје

Образец на барање: Постои барање напишано лично од барателот

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Фотокопија од Уверение за завршен факултет или индекс за редовни студенти
  2. Пополнето барање
  3. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: веднаш.

Цена на услуга: 250 денари за еден предмет

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Фармацевтски факултет, преку архива или на адреса за електронска пошта: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk