Диплома и Уверение за положени испити од прв/ втор/трет циклус, односно Уверение за положен специјалистички испит

Понудувач: Стоматолошки факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Стоматолошки факултет, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
    2.Платена цена на услугата
Вид на услуга Цена
Уверение за положени испити во тек на студии за студенти запишани на прв, втор или трет циклус на студии / уверение за обавени туруси во тек на специјализација 1.000,00 ден.
Диплома и уверение за положени испити (по завршени студии) за студиска програма доктор по дентална медицина 4.000,00 ден.
Одбрана на дипломска работа, Диплома и уверение за студиска програма стручен забен техничар 9.300,00 ден.
Одбрана на дипломска работа, Диплома и уверение за студиска програма стручна стоматолошка сестра – орален хигиенолог 9.300,00 ден.
Диплома и уверение за положени испити за завршен втор циклус на студии 4.000,00 ден.
Уверение за положени испити/за завршен трет циклус на студии 1.500,00 ден.
Уверение за положен специјалистички испит 1.500,00 ден.

 

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Стоматолошки факултет, преку архива или на адресаза електронска пошта: sfs@stomfak.ukim.edu.mk