Еквиваленција (признавање предмети при запишување или преминување на прв, втор или трет циклус на студии)

Понудувач: Стоматолошки факултет

Форманабарањето: Писмена

Надлежен орган: Извештај за еквиваленција поднесува комисија формирана од декан, решение за премин и признавање на предмети за положени или ислушанидонесуваДекан на Стоматолошкиотфакултет

Образец на барање: Постои (може да се превземе тука)

Доказиконбарање: (во зависност од конкретен случај – според табелата подолу)

Вид на услуга (компарација/еквиваленција во следни случаи) Задолжителни докази цена
Премин од стара на нова студиска програма во рамки на Факултетот 1. Индекс
2. Платена цена на услугата
3. Уверение за положени испити на студиската програма
6.000,00 ден.
Премин од една на друга студиска програма во рамки на Факултетот 1. Индекс
2. Платена цена на услугата
3. Уверение за положени испити на студиската програма
6.000,00 ден.
Премин на Факултетот од друг факултет во рамки на Универзитетот 1. Индекс од Факултетот каде е запишан
2. Платена цена на услугата
3.Уверениезаположени испити на студиската програма,

4. Студиска програма со методски единици на која студентот во моментот е запишан со заверка од факултетот

6.000,00 ден.
Премин на Факултетот од друг Универзитет во Р.М. 1. Индекс од Факултетот каде е запишан
2. Платена цена на услугата
3.Уверение за положени испити на студиската програма,

4. Студиска програма со методски единици на која студентот во моментот е запишан со заверка од Факултетот

6.000,00 ден.
Премин на Факултетот од Универзитет во странство за домашни државјани 1.Индекс од Факултетот каде е запишан

2. Платена цена на услугата
3. Уверение за положени испити на студиската програма,

4.Превод на Уверениезаположенииспитинастудискатапрограма

5. Решение за признавање на дел од високообразовна квалификација издадено од Министерство за образование на Р.М.

6. Студиска програма со методски единици на која студентот во моментот е запишан, односно се испишува со заверка од Факултетот,

7. Превод на Студиска програма со методски единици на која студентот во моментот е запишан,

6.000,00 ден.
Премин на Факултетот од Универзитет во странство за странски државјани 1.Индекс од Факултетот каде е запишан

2. Платена цена на услугата
3. Уверение за положени испити на студиската програма,

4.Превод на Уверениезаположенииспитинастудискатапрограма

5. Решение за признавање на дел од високообразовна квалификација издадено од Министерство за образование на Р.М.

6. Студиска програма со методски единици на која студентот во моментот е запишан, односно се испишува со заверка од Факултетот,

7. Превод на Студиска програма со методски единици на која студентот во моментот е запишан,

8. Документ за упис на студиската програма издаден од Ректоратот на Универзитетот

6.000,00 ден.
Запишување на Факултетот со претходно завршен Факултет/студиска програма во Р.М. 1. Платена цена на услугата
2.Уверение за дипломирање,

3.Студиска програма со методски единици по која студентот ги завршил студиите со заверка од Факултетот

6.000,00 ден.
Запишување на Факултетот со претходно завршен Факултет/студиска програма во странство 1. Платенаценанауслугата
2.Уверениезадипломирањеилизаположенииспитинастудискатапрограма,

3.Превод на уверениетозадипломирањеилизаположенииспитинастудискатапрограма,

3.Решение за признавање на високообразовна квалификација стекната во странство  (нострификација) издадена од МОН,

4.Студиска програма со методски единици по која студентот ги завршил студиите со заверка од Факултетот,

5. Превод на студиска програма со методски единици по која студентот ги завршил студиите,

6.000,00 ден.

 

*Студентите на трет циклус студии на друг Факултет или Универзитет за премин треба да исполнуваат услови како за упис на студиите согласно последен Конкурс

Рокзаодлучување: 30 денаодденотнаподнесувањенабарањето

Ценанауслуга: Да

Правенлек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Органнадлежензаправниотлек: Деканатската управа на Стоматолошкиот факултет, преку архива или на адреса за електронска пошта: sfs@stomfak.ukim.edu.mk