Еквиваленција (признавање предмети при запишување или преминување)

Понудувач: Педагошки факултет„Св. Климент Охридски“ Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Деканна Педагошки факултет„Св. Климент Охридски“ Скопје, преку архивана адреса ул. Дрезденска бр. 56, 1000 Скопје

Образец на барање: 7. прилог 7 7. Прилог 7.1

Докази кон барање: 
Задолжителни докази:

  1. Индекс
    2. Уверение за дипломиран студент или уверение за положени испити на студиската програма

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да(по завршување на постапката)

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Педагошки факултет„Св. Климент Охридски“ Скопје преку архива или на адресаза електронска пошта:  arhiva@pfsko.ukim.edu.mk