Еквиваленција (признавање турнуси при премин од една на друга гранка на специјализација или при запишување на нова специјализација)

Понудувач: Стоматолошки факултет

Форманабарањето: Писмена

Надлеженорган: Извештај за еквиваленција поднесува комисија формирана од декан, решение за премин и признавање на турнусидонесуваДекан на Стоматолошкиотфакултет

Образецнабарање: Постои (може да се превземе тука)

Доказиконбарање: (во зависност од конкретен случај – според табелата подолу)

Вид на услуга (компарација/еквиваленција во следни случаи) Задолжителни докази докази цена
Премин од една на друга гранка на специјализација во рамки на Факултетот 1. Специјализантска книшка

2.Книшка за интервенции и постапки
3. Платена цена на услугата,

4. Прелиминарна согласност од ментор

6.000,00 ден.
Премин на Факултетот од друг факултет во рамки на Универзитетот 1. Специјализантска книшка

2.Книшка за интервенции и постапки
3. Платенаценанауслугата

4. Наставен план и програма (турнуси со времетраење и содржина), број на интервенции и постапки и методски единици на која студентот во моментот е запишан со заверка од факултетот,

5. Прелиминарна согласност од ментор

6.000,00 ден.
Премин на Факултетот од друг Универзитет во Р.М. 1. Специјализантска книшка

2.Книшка за интервенции и постапки
3. Платенаценанауслугата

4. Наставен план и програма (турнуси со времетраење и содржина), број на интервенции и постапки и методски единици на која студентот во моментот е запишан со заверка од факултетот

5. Прелиминарна согласност од ментор

6.000,00 ден.
Премин на Факултетот од Универзитет во странство за странски државјани 1. Специјализантска книшка

2.Книшка за интервенции и постапки (доколку ја има)
3. Платенаценанауслугата

4. Наставен план и програма (турнуси со времетраење и содржина), на која студентот во моментот е запишан со заверка од факултетот,

5. Превод од наставен план и програма (турнуси со времетраење и содржина), на која студентот во моментот е запишан,

6. Прелиминарна согласност од ментор,

7. Документ за одобрување на специјализација издаден од Министерство за здравство на Р.М.,

8. Пријава во Стоматолошката комора на Р.М. заради издавање привремена лиценца

6.000,00 ден.
Премин на Факултетот од Универзитет во странство за домашни државјани 1. Специјализантска книшка

2.Книшка за интервенции и постапки (доколку ја има)
3. Платенаценанауслугата

4. Наставен план и програма (турнуси со времетраење и содржина), на која студентот во моментот е запишан со заверка од факултетот,

5. Превод од наставен план и програма (турнуси со времетраење и содржина), на која студентот во моментот е запишан,

6. Прелиминарна согласност од ментор,

6.000,00 ден.
Запишување на гранка на специјализација на Факултетот со претходно завршена специјализација  на Факултет во Р.М. за државјани на Р.М. 1.Платена цена науслугата

2. Наставен план и програма (турнуси со времетраење и содржина), на која студентот завршил специјализација,

3. Уверение за положен специјалистички испит,

 

6.000,00 ден.
Запишување на гранка на специјализација на Факултетот со претходно завршена специјализација  на Факултет во Р.М. за странски државјани 1. Специјализантска книшка

2.Книшка за интервенции и постапки (доколку ја има)
3. Платенаценанауслугата

4. Наставен план и програма (турнуси со времетраење и содржина), по која специјализантот завршил,

5. Превод од наставен план и програма (турнуси со времетраење и содржина), по која специјализантот завршил

6. Прелиминарна согласност од ментор,

7. Документ за одобрување на специјализација издаден од Министерство за здравство на Р.М,

8. Документ за признавање на специјализацијата завршена во странство од Министерството за здравство на Р.М.

8. Пријава во Стоматолошката комора на Р.М. заради издавање привремена лиценца

 

 

*Специјализантите со завршена специјализација на Факултетот, друг Факултет или Универзитет во земјата или во странство треба да се запишат на специјализација на Конкурс
*Специјализантите запишани на специјализација на друг Факултет или Универзитет во странство при премин треба да исполнуваат услови и критериуми како за упис на специјализација согласно последен Конкурс како и да поседуваат прелиминарна согласност од ментор / согласност од потенцијален ментор

*Во случај на признавање на турнуси за обавени во сите случаи се плаќа полна цена за специјализацијата на која преминува или се запишува специјализантот утврдена од Владата на Р.М.

 

Рокзаодлучување: 30 денаодденотнаподнесувањенабарањето

Ценанауслуга: Да

Правенлек: ЖалбадоДеканатскауправворокод 15 денаоддоставувањетонарешениетоилипоистекотна 30 денаодподнесувањенабарањетонакоене е одговореноодстрананаДеканот

Органнадлежензаправниотлек: ДеканатскатауправанаСтоматолошкиот факултет,прекуархиваилинаадресаза електронска пошта: sfs@stomfak.ukim.edu.mk