Испишување од студии на студенти запишани на прв, втор и трет циклус на студии и специјализација

Понудувач: Стоматолошки факултет- Скопје

Форма на барашето: Писмена.

Надлежен орган: Декан на Стоматолошки факултет, преку архива на адреса Мајка Тереза, 1000 Скопје.

Образец за барање: Постои.

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс

2.Патена цена на услугата

  1. Потврда од Факултетот дека студентот на должи книги на библиотеката,
  2. Докази за исплата на сите финансиски обврски спрема Факултетот до моментот на испишување (доколку истите не се доставени претходно).

 

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Испишување од студии и специјализација цена
Испишување 1.000,00 ден.

 

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Стоматолошкиот факултетили електронска преку архива или на адресаза електронска пошта: