Испишување од студии

Понудувач: УКИМЗемјоделски институт -Скопје

Форма на барашето: Писмена.

Надлежен орган: Директорна Земјоделски институт, преку архива на адреса ул. “16-та Македонска бригада”бр.3А, 1000 Скопје.

Образец за барање: Не постои.

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс

2.Патена цена на услугата

  1. Потврда од Институтотдека студентот недолжи книги на библиотеката

Рок за одлучување: до30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот.

Орган надлежен за правниот лек: Институтска управа на Земјоделскиот институтили електронска преку архива или на адреса за електронска пошта: info@zeminst.edu.mk.