Издавање на дупликат документи

Понудувач: Стоматолошки факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Стоматолошкифакултет, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Molba za izdavawe duplikat diploma

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
    2.Платена цена на услугата

3.Објава во Службен весник за изгубен/уништен документ

Вид на услуга Цена
Дупликат уверение за положени испити во тек на студии за студенти запишани на прв, втор или трет циклус на студии / уверение за обавени туруси во тек на специјализација 1.000,00 ден.
Дупликат уверение за положени испити/за завршен прв, втор или трет циклус на студии 1.500,00 ден.
Дупликат уверение за положен специјалистички испит 1.500,00 ден.
Дупликат на Диплома за завршен прв или втор циклус на студии 3.000,00 ден.
Дупликат индекс на студент на прв, втор или трет циклус на студии / специјализантска книшка/книшка за евиденција на интервенции и постапки 1.500,00 ден.
Дупликат Уверение за положен стручен испит издадено во период кога стручниот испит се полагал на Стоматолошкиот факултет 1.500,00 ден.

 

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Стоматолошки факултет, преку архива или на адресаза електронска пошта: sfs@stomfak.ukim.edu.mk