Мирување на прв, втор и трет циклус на студии или прекин на специјализација

Понудувач:Стоматолошки факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Деканна Стоматолошкиот факултет, преку архива на адреса Мајка Тереза бр. 43, 1000 Скопје

Образец на барање: Постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

 1. Индекс
  2.Платена цена за услуга

Докази од кои се поднесува еден (зависно од причината за мирувањена прв, втор и трет циклус на студии):

 1. Потврда за бременост
  4. Извод од матична книга на родени на дете до 1 година старост)
  5. Потврда за болест подолга од 1 семестар
  6. Семејни причини ( / )
  7. Писмо или потврда од соодветна установа за меѓународна размена на студенти
  8. Потврда за учество на спортски настан со статус на член на репрезентација
  9. Потврда за неможност да се исполнат финансиски обврски
  10. Други лични причини ( / )

Докази од кои се поднесува еден (зависно од причината за прекин на специјализацијата):

3.доказ за отсуство поради болест и повреда најдолго 12 месеци,

 1. доказ за спреченост од работа поради бременост, раѓање,

 

најдолго 12 месеци

 

 

Вид на услуга цена
Мирување на прв, втор или трет циклус на студии 500,00 ден.
Прекин на специјализација 500,00 ден.

 

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Стоматолошки факултет, преку архива или на адреса за електронска пошта: sfs@stomfak.ukim.edu.mk