Мирување на студиите

Понудувач: Технолошко-металуршки факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Деканна Технолошко-металуршки  факултет, преку архива на адреса ул.Руѓер Бошковиќ бр.16, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
    Докази од кои се поднесува еден (зависно од причината за мирување):

2.Потврда за бременост
3. Извод од матична книга на родени на дете до 1 година старост)
4. Потврда за болест подолга од 1 семестар
5. Семејни причини ( / )
6. Писмо или потврда од соодветна установа за меѓународна размена на студенти
7. Потврда за учество на спортски настан со статус на член на репрезентација
8. Потврда за неможност да се исполнат финансиски обврски
9. Други лични причини ( / )

Рок за одлучување: до30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Технолошко-металуршки  факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта:  st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk