Мирување на студиите

Понудувач: Педагошки факултет„Св. Климент Охридски“ Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Деканна Педагошки факултет„Св. Климент Охридски“ Скопје, преку архивана адреса ул. Дрезденска бр. 56, 1000 Скопје

Образец на барање: 3. прилог 3

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
    2.Докази од кои се поднесува еден (зависно од причината за мирување):

– Потврда за бременост
-Извод од матична книга на родени на дете до 1 година старост)
-Потврда за болест подолга од 1 семестар

– Семејни причини ( / )
-Писмо или потврда од соодветна установа за меѓународна размена на студенти – – Потврда за учество на спортски настан со статус на член на репрезентација
-Потврда за неможност да се исполнат финансиски обврски
-Други лични причини ( / )

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето, но практика е истото да се направи во рок од 5 работни дена

Цена на услуга: Не

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Педагошки факултет„Св. Климент Охридски“ Скопје преку архива или на адресаза електронска пошта:  arhiva@pfsko.ukim.edu.mk