Мирување на студиите

Понудувач: УКИМЗемјоделски институт -Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Директорна Земјоделски институт, преку архива на адреса ул. “16-та Македонска бригада”бр.3А, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

 1. Индекс
  2.Платена цена за услуга

Докази од кои се поднесува еден (зависно од причината за мирување):

 1. Потврда за бременост
  4. Извод од матична книга на родени на дете до 1 година старост)
  5. Потврда за болест подолга од 1 семестар
  6. Семејни причини ( / )
  7. Писмо или потврда од соодветна установа за меѓународна размена на студенти
  8. Потврда за учество на спортски настан со статус на член на репрезентација
  9. Потврда за неможност да се исполнат финансиски обврски
  10. Други лични причини ( / )

Рок за одлучување: до30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Институтската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот.

Орган надлежен за правниот лек: Институтската управанаЗемјоделскиот институт, преку архива или на адреса за електронска пошта: info@zeminst.edu.mk