Плаќање на рати

Факултет: Факултет за драмски уметности – Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган:   Декан на Факултетот за  драмски уметности, преку архива на адреса ул.Руѓер Бошковиќ, бр. 22, 1000 Скопје

Образец на барање: повлечи

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување:  до 30 дена од денот на поднесување на барањето 

Цена на услуга: Не

Правен лек: Жалба до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултетот за драмски уметности, преку архива или на адреса за електронска пошта: fdu@ukim.edu.mk