Плаќање на рати

Понудувач: Педагошки факултет„Св. Климент Охридски“ Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган:Деканна Педагошки факултет„Св. Климент Охридски“ Скопје, преку архивана адреса ул. Дрезденска бр. 56, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето, но практика е истото да се направи во рок од пет работни дена 

Цена на услуга: Не

Правен лек: Жалба до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Педагошки факултет„Св. Климент Охридски“ Скопје преку архива или на адресаза електронска пошта:  arhiva@pfsko.ukim.edu.mk