Плаќање на рати

Понудувач: УКИМЗемјоделски институт -Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган:Директорна Земјоделски институт, преку архива на адреса ул. “16-та Македонска бригада”бр.3А, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: до30 дена од денот на поднесување на барањето 

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Институтската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот.

Орган надлежен за правниот лек: Институтската управанаЗемјоделскиот институт, преку архива или на адреса за електронска пошта: info@zeminst.edu.mk