Потврда дека студентот е запишан на прв циклус студии

Понудувач: Педагошки факултет„Св. Климент Охридски“ Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлеже норган: Советник за студентски прашања, преку архивана адреса ул. Дрезденска бр. 56, 1000 Скопје

Образец на барање: 4. Прилог 4

Докази кон барање:
Задолжителни  докази:

  1. Индекс
    2.Платена ценазауслуга

 

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето, но практика е да се издаде веднаш, односно во рок од 2 работни дена од денот на поднесувањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Советникот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Педагошки факултет„Св. Климент Охридски“ Скопје преку архива или на адресаза електронска пошта:  arhiva@pfsko.ukim.edu.mk